Peteroaljeblik (60x90cm)

Jan Schokker

€ 114,00
In voorraad

Peteroaljeblik

Eartiids wenne yn it âlderlik hûs yn de Altenaleane op It Hearrenfean in oaljeboer en heit fûn oeral yn de tún dêrfan de bewizen. Oeral blikken bedobbe. Ien ha wy bewarre.

Giclée op canvas

60x90cm