Klantenservice

Myn namme is Jan Schokker, berne yn 1952 yn It Oranjewâld. Grut wurden op It Hearrenfean en fanôf 1977 hie ik in belettering- en standboubedriuw yn Langsweagen en letter yn Jonkerslân. Tuskentroch wie der ek altyd noch wol tiid om te skriuwen en te skilderjen. Op dizze side is fan it measte wol in bewiis te finen en neist in webshop binne der ek wat ferhalen en is der hiel wat skilderwurk te besjen...


Mijn naam is Jan Schokker, geboren in 1952 te Oranjewoud. Opgegroeid in Heerenveen en vanaf 1977 druk met een eigen beletterings- en standbouwbedrijf in Langezwaag en later in Jonkerslân. Tussendoor was er altijd ook wel tijd over om te schrijven en te schilderen. Op deze site staat hier wel een bewijs van en naast een webshop vindt u hier enkele verhalen en actueel schilderwerk...